موسیقی محلی بوشهر به انزوا میرود

 

می خندیم 

می خندیم 

می خندیم 

می خندیم

شنیدیم که دیگه نی انبان حرام شده

گوش دادنش حرام شده

دیدنش مکروه

....